قرمز سبز آبي خاکستري
[ و او را گفتند خردمند را براى ما بستاى فرمود : ] خردمند آن بود كه هر چيزى را به جاى خود نهد . [ پس او را گفتند نادان را براى ما وصف كن ، گفت : ] وصف كردم . معنى آن اين است كه نادان آن بود كه هر چيز را بدانجا كه بايد ننهد ، پس گويى ترك وصف ، او را وصف كردن است چه رفتارش مخالف خردمند بودن است . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت